Website StudieClub Schilder Zuidwest

SCS Nederland

De eerste studieclubs ontstonden kort na de Tweede Wereldoorlog. Na vijf jaar oorlog was er in het schildersambacht een grote kennisachterstand ontstaan. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven wilden hier iets aan doen en samen werken aan een 'herrijzend vakmanschap'. Een door Eisma's Schildersblad uitgeschreven vakwedstrijd vormde het startschot voor regelmatige regionale bijeenkomsten voor iedereen die affiniteit had met schilderen. De Studieclub Schilders was geboren.

Doelstelling

Het vergroten van de deskundigheid van de bedrijfstakmedewerkers en het stimuleren van de onderlinge contacten. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen van de landelijke Studieclub Schilders (SCS). Deelname aan een studieavond van een regionale studieclub is daarom een effectieve, maar ook goedkope vorm van bijscholing. Bovendien levert zo'n studieavond nuttige contacten op, omdat alle marktpartijen binnen het schildersvak vertegenwoordigd zijn.

De Centrale Club Leiding adviseert en stimuleert de studieclubs. Jaarlijks organiseert de CCL samen met een van de regionale studieclubs een Landelijke schildersdag en een vakwedstrijd. Tijdens de vakwedstrijd meten leden hun vakmanschap aan dat van anderen en verhogen hierdoor hun eigen vakmanschap. Op de Landelijke dag versterken leden hun onderlinge band, onder meer door het uitwisselen van ervaringen.In 2011 bestond de studieclub  65 jaar. Dit werd in oktober gevierd tijdens de jaardag  in het geheel vernieuwde gebouw van het Cibap te Zwolle.

Organisatie

Iedereen die op enige manier actief is binnen de bedrijfstak Schilderen kan lid worden van een regionale studieclub. Onder de leden bevinden zich uiteraard veel uitvoerend schilders, maar ook werkgevers, bedrijfsleiders, uitvoerders, docenten, consulenten, vertegenwoordigers uit de verfindustrie, adviesbureaus en opzichters van vastgoedbeheerders. Deze verscheidenheid en laagdrempeligheid verklaart mede het succes van de Studieclub Schilders.

Alle clubs vertegenwoordigd door hun voorzitter vormen het bestuur van de CCL (de Centrale Clubleiding). De Centrale Club Leiding (CCL) fungeert als dagelijks bestuur. Zij vormt het bindend element tussen de regionale studieclubs. Vanuit deze CCL maar ook door derden is er dagelijks bestuur (de kleine CCL) met als taakstelling:

 • meedenken en assistentie verlenen bij het realiseren van een jaarlijkse ontmoetingsdag voor alle leden en uit te nodigen gasten;
 • het realiseren van de jaarlijkse SCS Vakwedstrijd gericht op verschillende disciplines;
 • het onderhouden van contacten die de bedrijfstak betreffen.

Activiteiten

De studieclubs onderhouden in hun regio de contacten met bedrijven, medewerkers, scholen, leveranciers en andere betrokkenen.
Elke studieclub stelt jaarlijks een eigen programma samen, op basis van de wensen van de eigen leden.
Uitwisseling van de jaarprogramma's tussen de clubs stimuleert de onderlinge afstemming.
De programma's worden gepubliceerd in de vakbladen zoals Eisma's Schildersblad, OnderhoudNL en de Schildersvakkrant.

Elk lid heeft het recht om bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen. Meestal betekent dit dat een bepaalde deskundige of een organisatie wordt uitgenodigd om een presentatie en/of een demonstratie te verzorgen.

Niet zelden wordt ook een excursie georganiseerd. Soms ook worden wensen omgezet in de organisatie van bepaalde workshops en/of cursusactiviteiten. De toegevoegde waarde is zowel op het persoonlijke vlak als op het bedrijfsniveau van grote betekenis. Kennismaking met andere facetten van het vak leidt veelal tot verdere studieactiviteiten.
Alle activiteiten van de studieclubs zijn gericht op de verhoging van de professionaliteit binnen de snel veranderende bedrijfstak en op binding van de leden aan de bedrijfstak.
In de loop der tijd heeft zich een verschuiving voorgedaan van passieve activiteiten naar doe-activiteiten waarbij de leden actief bezig zijn.
Met name workshops, demonstraties en trainingen zijn zeer geschikt om de mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe producten en werkwijzen te laten zien.

Onderwerpen binnen de clubs

 • toe te passen verfsystemen met geëigende materialen;
 • toe te passen werkmethoden;
 • eigenschappen van ondergronden;
 • ontwikkelingen van gereedschappen, apparatuur, klim- en steigermateriaal/materieel
 • doorwerkmogelijkheden/ 4-seizoenenonderhoud;
 • toepassing van afscherming;
 • kleding en persoonlijke bescherming;
 • toepassing decoratieve afwerkingen/ imitatie/ vergulden/ glas-in-lood;
 • totaal onderhoud/ renovatie/ restauratie;
 • organisaties in de bedrijfstak/ instituten;
 • opleidingsmogelijkheden.

De te behandelen onderwerpen worden in overleg met de leden vastgesteld. Voor jongeren en ouderen dus permanente scholing.

Jaarlijkse vakwedstrijd en ontmoetingsdag

Jaarlijks wordt er door de CCL in samenwerking met een van de clubs een ontmoetingsdag en een vakwedstrijd georganiseerd.
De jaarlijkse vakwedstrijd heeft het volgende tot doel:
het meten van eigen vakmanschap aan dat van anderen in Nederland dan wel daar buiten. Hierdoor ontstaat een gezonde rivaliteit met als gevolg dat het niveau van vakmanschap positief wordt beïnvloed.

De jaarlijkse ontmoetingsdag heeft verder tot doel:
Een ontmoeting van alle leden, waarbij collegiale banden kunnen worden aangehaald en versterkt. Daarbij worden ervaringen uitgewisseld.

De SCS Nederland werkt structureel samen met OnderhoudNL en de verschillende Schildersvakopleidingen in Nederland. Samen zorgen wij ervoor dat we op een informele wijze vorm geven aan een leven lang ontwikkelen.